Ing. Oto Pisoň


Informácie
  • Názov: Ing. Oto Pisoň
  • IČO: 11711671
  • Adresa: Vozová 2587/6, 94501 Komárno

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 64

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0216/24/EO Spracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to pozemkov a stavieb v k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, a to: a) Stavby so súpisným číslom 3001, postavenej na pozemku s parc. č. 2974/6, evidovanej na LV č. 4567, Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, b) Pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc č. 2974/2, o výmere 4858 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na LV č. 4567, Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, c) Pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc č. 2974/6, o výmere 1410 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na LV č. 4567, Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, d) Pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc č. 2974/61, o výmere 440 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na LV č. 4567, Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, Lehota na spracovanie a riadne odovzdanie znaleckého posudku je 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 2 350,00 € 18.06.2024 19.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0214/24/EO Spracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to pozemku v k.ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, a to: a) Pozemku parcely registra „E“ evidovanom na mape určeného operátu s parc č. 2206, o výmere 1957 m2, druh pozemku Orná pôda, evidovanom na LV č. 3884, Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, Lehota na spracovanie a riadne odovzdanie znaleckého posudku je 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 360,00 € 17.06.2024 17.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
B/0536/24 znalecký posudok č. 63/2024 v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z. - ocenenie zamieňaných pozemkov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 400,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
B/0508/24 znalecký posudok v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z. (pozemky a stavby v k.ú. Vajnory a pozemky v k.ú. Malinovo) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 3 850,00 € 20.05.2024 28.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0180/24/EO Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie zamieňaných pozemkov - KÚ BA Dúbravka, Parcely BSK: 2435/38, 2435/28, LV 3794, Parcely Čerešne Plaza, s.r.o..: 2435/31, LV 3910. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 400,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0053/24 znalecký posudok č.3/2024 (Vysoká pri Morave pozemky cyklotrasy) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 320,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0038/24/EO Spracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, novovytvorených pozemkov v k.ú. Vysoká pri Morave, ktoré sa nachádzajú pod cyklomostom „Vysoká pri Morave-Marcehgg“, a to: 1. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/16, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 146 m2, 2. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/17, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 463 m2, 3. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/15, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 52 m2, 4. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/18, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 957 m2, 5. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/19, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 733 m2, 6. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/20, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 182 m2, 7. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/21, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 90 m2, 8. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/22, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 89 m2, 9. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/23, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 35 m2, 10. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5703/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 37 m2. Novovytvorené pozemky vznikli odčlenením od pôvodných pozemkov na základe geometrického plánu č. 210/2021 overený pod č. G1-162/2022, vyhotovenom spoločnosťou GeoREALing s.r.o., Pri trati 25, 821 06 Bratislava. Lehota vykonania: do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 320,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0128/24/EO Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to na pozemky a stavby v k.ú. Vajnory a pozemky v k.ú. Malinovo. Lehota na spracovanie a riadne odovzdanie znaleckého posudku je 10 dní od podpisu objednávky. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 3 850,00 € 17.04.2024 17.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0284/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to: a) pozemkov evidovaných na LV č. 2258: 1. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/33, 2. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/44, 3. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/34, 4. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/23, 5. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/31, 6. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/141, 7. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/35, 8. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/32, 9. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/30, b) pozemku evidovanom na LV č. 4265: 1. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/142, c) stavieb evidovaných na LV č. 2258: 1. stavby Školy, so súp. č. 7700, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/32, 3282/33, 3282/31, 2. stavby Stravovacej miestnosti, so súp. č. 7700, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/34, 3. stavby Spol. techn. vybav., so súp. č. 9362, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/35, 4. stavby Ubytov. zariadenie, so súp. č. 7700, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/30, d) stavieb neevidovaných v katastri nehnuteľností: 1. Stavby Tenisového ihriska, postaveného na pozemku s parc. č. 3282/23, 2. Stavby Futbalového ihriska, postaveného na pozemku s parc. č. 3282/141 a 3282/142, 3. Stavby bežeckého oválu, postaveného na pozemku s parc. č. 3282/23, 3282/141 a 3282/142. Vyššie uvedené pozemky a stavby sa nachádzajú v k.ú. Rača, obec: Bratislava-Rača, okres: Bratislava III a sú evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2258 a 4265 (okrem stavieb neevidovaných v katastri nehnuteľností). Požaduje sa dodanie znaleckých posudkov: - najmenej v štyroch rovnopisoch - v dvoch elektronických vyhotoveniach vrátane príloh, a to na CD alebo USB Lehota dodania: 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 5 500,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0255/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku na dotknuté pozemky na určenie odplaty za zriadenie vecného bremena pre účely vysporiadania pozemkov k stavbe cyklolávka Dúbravka-Lamač. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 550,00 € 05.10.2023 10.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0137/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie novovytvorených parciel: - CKN p.č. 17063/58, výmera 169 m2, zastavaná plocha a nádvorie, - CKN p.č. 17063/59, výmera 13 m2, zastavaná plocha a nádvorie, oba pozemky vytvorené na základe GP č. 111/2023, zhotoviteľ fm-geo, s.r.o., zo dňa 18.05.2023, a to odčlenením z pozemku p.č. 17063/22, pôvodná výmera 4374 m2, zastavaná plocha a nádvorie, obec Bratislava – Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto. Parcelu CKN p.č. 17063/22 ste oceňovali v rámci ZP č. 165/2019. Lehota na vypracovanie ZP - do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 250,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0053/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej – trhovej ceny pozemkov v k.ú. Senec, a to v rozsahu, ako bol vyhotovený znalecký posudok č. 116/2021, zo dňa 26.05.2021 z dôvodu jeho aktualizácie vzhľadom k cca 2-ročnému posunu od vyhotovenia pôvodného znaleckého posudku. Lehota vykonania: do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 200,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0017/23/EO Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – novovytvorených pozemkov podľa GP č. 202/2022 vypracovaným spol. Niologik s.r.o. zo dňa 08.12.2022, a to: a)Novovytvoreného pozemku registra C KN s parc. č. 2060/10, o výmere 23 m2, druh pozemku : orná pôda, b)Novovytvoreného pozemku registra C KN s parc. č. 2060/11, o výmere 40 m2, druh pozemku : orná pôda, c)Novovytvoreného pozemku registra C KN s parc. č. 2060/12, o výmere 15 m2, druh pozemku : orná pôda, nachádzajúcich sa v k.ú. Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec; a stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu č. 60/2022 zo dňa 27.05.2022 vypracovaným spol. GeoREALing s.r.o., a to: a) v rozsahu dielu č. 1 o výmere 186 m2 vytvorenom od parcely E KN č. 5703/2 v k.ú. Vysoká pri Morave, obec Vysoká pri Morave, okres Malacky, pričom ohodnocované vecné bremeno bude zriadené „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti vybudovanie mostného objektu podľa projektovej dokumentácie oprávnenej stavby a v súlade s územným rozhodnutím obce Vysoká pri Morave o umiestnení stavby č.j. SÚ/515/2018/Krl, - križovaním hraničného vodného toku Morava, b) vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena a nimi poverených osôb, c) strpieť údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy. Miesto plnenia: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Lehota plnenia: 10 dní odo dňa vystavenia objednávky Požaduje sa dodanie znaleckých posudkov: - najmenej v troch rovnopisoch (originálnych vyhotoveniach). Jednotlivé strany znaleckého posudku podaného v listinnej podobe musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky podľa § 17 ods. 2 zákona o znalcoch. Všetky znalecké posudky v listinnej podobe musia mať vhodnosť podkladov na právne úkony. - najmenej v dvoch elektronických vyhotoveniach vrátane príloh, a to na CD alebo USB nosiči v strojovo čitateľnom formáte z dôvodu umožnenia fulltextového vyhľadávania v súlade s § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 840,00 € 25.01.2023 25.01.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0097/23 znalecký posudok č.12/2023 - pozemky cyklotrasa Most pri Bratislave Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 840,00 € 03.02.2023 16.02.2023 Faktúra
B/0210/23 znalecký posudok č.25/2023 - pozemky Senec Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 200,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
B/0601/23 znalecký posudok č.742023 (Pozemky Bratislava k.ú. Nové Mesto) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 250,00 € 09.06.2023 21.06.2023 Faktúra
B/1211/23 znalecký posudok č.146/2023 - pozemky cyklotrasa Lamač Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 550,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
B/1299/23 znalecký posudok č.159/2023 (Areál SOŠ Na pántoch 9) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 5 500,00 € 21.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0158/22/EO Vypracovanie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, hodnoty ich nájmu a hodnoty vecných bremien s nimi spojených, a to v rozsahu: Časť 1: Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nasledovných pozemkov: - pozemok reg. C KN parc. č. 10070/34, kat. ú. Nivy, evidovaný na LV č. 1302. Požaduje sa určenie hodnoty pozemku ako celku s možnosťou určenia ceny za 1m2. Cena: 350,- EUR Časť 2: Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nasledovných pozemkov: - novovytvorené parc. reg. C KN č. 3253/218, 3253/219, 3253/220, ktoré majú vzniknúť odčlenením od pozemku reg. C KN parc. č. 3253/187, kat. ú. Záhorská Bystrica, evidovaný na LV č. 4526; podrobne vyobrazené na geometrickom pláne č. 46/2022, číslo overenia G1 – 690/2022, vypracovanom spoločnosťou Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, - garáže umiestnené na novovytvorených parc. reg. C KN č. 3253/218, 3253/219, 3253/220, nezapísané v katastri nehnuteľností. Požaduje sa určenie hodnoty každej novovytvorenej parcely a každej jednotlivej garáže. Cena: 380,- EUR Časť 3: Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nasledovných pozemkov a práv s nimi spojených: - pozemok parc. parc. reg. C KN parc. č. 1572/1, kat. ú. Staré mesto, evidovaný na LV č. 5745; - hodnota nájmu pozemku parc. reg. C KN parc. č. 1572/1, kat. ú. Staré mesto, evidovaný na LV č. 5745; - hodnota vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. reg. C KN parc. č. 1572/1, kat. ú. Staré mesto, evidovaný na LV č. 5745; - novovytvorená parc. reg. C KN č. 1572/9, ktorá má vzniknúť odčlenením od pozemku parc. reg. C KN parc. č. 1572/1, kat. ú. Staré mesto, evidovaný na LV č. 5745; podrobne vyobrazené na geometrickom pláne č. 74/2021, vypracovanom spoločnosťou Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava; Požaduje sa určenie hodnoty pozemku ako celku s možnosťou určenia ceny za 1m2. Cena: 350 EUR Časť 4: Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nasledovných pozemkov: - novovytvorené parc. reg. C KN č. 13885/4, 13885/5, 13885/6, ktoré majú vzniknúť odčlenením od pozemku reg. C KN parc. č. 13885/3, kat. ú. Gajary, evidovaný na LV č. 6090; podrobne vyobrazené na geometrickom pláne č. 72/2020, číslo overenia G1 – 1148/2020, vypracovanom spoločnosťou Anton Čech, geodetické práce, so sídlom Lokšárska Nová Ves 282, 908 76 Lokšárska Nová Ves. Požaduje sa určenie hodnoty každej novovytvorenej parcely s ohľadom na skutočnosti uvedené v podrobnom opise predmetu zákazky. Cena: 360,- EUR Časť 5: Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nasledovných pozemkov: - pozemok reg. E KN parc. č. 934/101, kat. ú. Malinovo, evidovaný na LV č. 1783, - pozemok reg. E KN parc. č. 1264, kat. ú. Tomášov, evidovaný na LV č. 2403. Požaduje sa určenie hodnoty pozemku ako celku s možnosťou určenia ceny za 1m2. Cena: 380,- EUR Cena spolu za všetky predmety zákazky: 1 820,- EUR Lehota vykonania: do 5 pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 1 820,00 € 20.05.2022 25.05.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0214/22/EO Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a to pozemkov evidovaných na LV č. 3192: a) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/2 o výmere 36073 m2, druh pozemku: orná pôda, b) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/12 o výmere 12409 m2, druh pozemku: orná pôda, c) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/18 o výmere 35918 m2, druh pozemku: orná pôda, d) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/87 o výmere 1640 m2, druh pozemku: orná pôda, e) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/248 o výmere 470 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, f) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/228 o výmere 124 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, g) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/133 o výmere 138 m2, druh pozemku: orná pôda, h) pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3021/132 o výmere 43 m2, druh pozemku: orná pôda, a to v 4 rovnopisoch a 2 vyhotoveniach na CD alebo USB nosiči. Prílohy písomnej objednávky: 1. Návrh na plnenie predmetu zákazky 2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 590,00 € 21.06.2022 22.06.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka